Taxatie Begrippen

Onderstaand kunt u een uitleg vinden van de begrippen die over het algemeen het meest voorkomen. U kunt het rapport waarschijnlijk beter begrijpen wanneer u een betere kennis hebt van de begrippen die in een taxatierapport worden genoemd. U kunt hieronder alle taxatie begrippen vinden. Ze zijn gesorteerd op doel waarvoor u een taxatierapport zou kunnen laten uitvoeren.

Taxatie begrippen vrije markt

Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik

Dit is de vrije verkoopwaarde van de woning. Op het moment dat u uw woning onder normale omstandigheden verkoopt is deze waarde van toepassing. Men noemt het ook wel vrij van huur wanneer de woning niet door een ander gehuurd en bewoond wordt.

Onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat

Men noemt het ook wel in verhuurde staat als de woning door iemand anders gehuurd en bewoond wordt.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik

Hier gaat het om de verkoopwaarde van de woning op het moment dat u deze gedwongen moet verkopen. Dit wordt ook executieverkoop genoemd.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat

Dit is de verkoopwaarde van de woning wanneer u deze gedwongen moet verkopen terwijl de woning door iemand anders wordt gehuurd en bewoond.

Executiewaarde vrij van huur en gebruik

De executiewaarde is de waarde van de woning wanneer u deze gedwongen in het openbaar moet verkopen. Meestal ligt de waarde van een woning in gedwongen verkoop rond de 90 procent van de vrije verkoopwaarde. Hoeveel u kunt lenen is meestal afhankelijk van de executiewaarde.

Executiewaarde bij eigen gebruik

Het is voor de koper mogelijk om met een proces-verbaal van de veiling het pand te ontruimen bij de executiewaarde bij eigen gebruik.

Executiewaarde in verhuurde staat

In verhuurde staat wil ook wel zeggen dat de woning door een ander wordt gehuurd en bewoond.

Economische huurwaarde

Dit is de waarde van een pand of woning op het moment dat deze op de vrije markt te huur wordt aangeboden.

Waarde in verpachte staat

De waarde van een pand op het moment dat het pand voor langere tijd wordt verpacht. Een vereiste is dat de verpachting overeenkomt met de beschrijving die in de Pachtwet staat.

Taxatie begrippen wettelijke huurwaarde

Wettelijke huurwaarde woonruimte

De maximale huurprijs die redelijk is voor het huren van een woonruimte. Deze wordt bepaald op grond van de Huurprijzenwet Woonruimte.

Wettelijke huurwaarde bedrijfsruimte

De huurprijs die gevraagd kan worden voor het huren van een bedrijfsruimte. Deze huurprijs is conform art. 1624 Burgerlijk Wetboek 7A. Men let bij het berekenen van de huurwaarde bedrijfsruimte op het gemiddelden van huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse in de afgelopen vijf jaar.

Pachtwaarde

De maximale prijs die redelijk is voor het verpachten van een agrarische onroerende zaak. Deze waarde wordt bepaald op grond van het pachtnormenbesluit.

Taxatie begrippen jaarrekening ondernemingen

Opbrengstwaarde

Een pand kan verkocht worden tegen dit bedrag. De opbrengstwaarde wordt berekend door de nog te maken kosten af te trekken van de verkoopprijs.

Bedrijfswaarde

De waarde van de netto omzet die toe te rekenen is aan het pand of het samenstellen van panden.

Vervangingswaarde

Het bedrag dat nodig is om in plaats van het huidige bedrijfspand een ander pand te kopen of laten bouwen. Dit nieuwe pand moet voor de bedrijfsuitoefening in economisch opzicht een gelijke betekenis hebben.

Taxatie begrippen verzekering

Herbouwwaarde

Het benodigde bedrag om een woning weer helemaal opnieuw op te bouwen. Deze waarde geldt voor het herbouwen op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Ook wordt een toevoeging zoals een nieuwe keuken of badkamer meegerekend in de herbouwwaarde.

Taxatie begrippen Wet WOZ

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Door de belastingdienst wordt de WOZ waarde gebruikt om vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te bepalen.

Waarde in het economisch verkeer

De waarde van uw woning wanneer de koper de woning meteen in gebruik zou kunnen nemen.

Gecorrigeerde vervangingswaarde

De prijs bij het opnieuw kopen of bouwen van uw woning.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Vragen? Neem contact op!

    Naam:*
    Email:*
    Telefoonnummer:*
    Toevoegingen of opmerkingen:*